Pravdila soutěže (Instagram)
Pravdila soutěže:

"Světového dne fotografie s #CNB - #CNBgirl dovolená" (Instagram)I. obecná ustanovení


§ 1


1. Tyto předpisy definují podmínky, za kterých se koná soutěž nazvaná „Světový den fotografie s #CNB - dovolená #CNBgirl“.
2. Předmětem soutěže je vybrat nejzajímavější soutěžní fotografii na sociální síti Instagram. Účast v soutěži se rovná přijetí předpisů.

§ 2


Soutěž pořádá TRENDI MAREK WAWRZYCZEK SP. J. ODDZIAŁ W CZECHACH, Elišky Krásnohorské 1298/4 Podlesí, 736 01 Havířov (ČESKá REPUBLIKA), IČO: 04178891, DIČ: CZ6837192 - casnaboty.cz, dále jen „organizátor soutěže“.

§ 3


Soutěž je organizována na území České republiky, na webové stránce Instagram.com na profilu casnabotycz @casnabotycz

§ 4


Soutěž probíhá od 19. srpna 2020 do 26. srpna 2020 v 23:59 hodin

II. účastníci soutěže


§ 5


Účastníky soutěže mohou být dospělí, kteří během soutěže zveřejní odpověď v komentáři pod příspěvkem s informacemi o soutěži a provedou soutěžní úkol.

§ 6


Účastníky soutěže nesmí být zaměstnanci nebo osoby, které zůstávají v objednávkovém vztahu nebo v jakémkoli jiném právním vztahu, na který se vztahují ustanovení o zadávání zakázek s organizátorem soutěže a rodinnými příslušníky uvedených osob až do druhého stupně příbuzenství.

§ 7


Zpracování osobních údajů
Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
- správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;
- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;
- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);
- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;
- rozsah údajů: údaje z účtu soutěžícího na Instagramu/Facebooku (jméno, příjmení, případně přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na zprávu pořadatele soutěžícímu o výhře dle těchto pravidel (jméno, příjmení, adresa) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let).
- další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

§ 8


Organizátor informuje, že Soutěž není organizována za účasti, ani sponzorovaného či podporovaného vlastníkem stránek sociálních sítí Facebook, Instagram. Facebook a Instagram jsou registrované ochranné známky společnosti Facebook Inc.

§ 9


Facebook a Instagram Inc. neodpovídají za řádné provedení soutěže. Jakékoli nároky týkající se soutěže by měly být směřovány pouze na organizátora soutěže.

III. pravidla a průběh soutěže


§ 10


1. Odpovědné osoby jmenované organizátorem (dále jen „moderátoři “) dohlížejí na řádný průběh soutěže a udělování cen.
2. Konečný výběr nejlepších odpovědí provede porota složená ze 3 zaměstnanců marketingového oddělení pořadatele soutěže.
3. Porota hlasuje pro výběr 1 vítěze, jehož příspěvek s fotografií na sociální síti Instagram bude podle svých preferencí považovat za nejzajímavější.
§ 11


1. Pro vstup do soutěže:
a) přečtěte si pravidla soutěže.
b) dát like pod soutěžní fotku a nahlásit svou účast v komentáři pod příspěvkem.
c) zveřejněte soutěžní fotografii „Dovolená #CNBgirl“ na sociální síti Instagram pomocí hashtagů #soutěžcnb a označte profil @casnabotycz.
2. Odpověď předložená do soutěže se může měnit vizuálně.
3. Cílem soutěže je propagace obchodu casnbaotycz.
4. Každý z účastníků soutěže může umístit libovolný počet fotografií.
6. Soutěž bude vyhlášena (zveřejnění výsledků) do 28. srpna 2020.
7. Výsledky soutěže a vítězové budou zveřejněni formou příspěvku na fanpage pořadatele na sociálních sítích Instagram a Facebook a v komentáři pod příspěvkem s informacemi o soutěži. Pořadatel čeká na vítězné aplikace (soukromé zprávy na Instagramu spolu s dodací adresou) do 04/09/2020.
8. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s tím, aby jejich image byla zaregistrována u TRENDI MAREK WAWRZYCZEK SP. J. ODDZIAŁ W CZECHACH, Elišky Krásnohorské 1298/4 Podlesí, 736 01 Havířov (ČESKá REPUBLIKA) - casnaboty.cz za účelem umístění a zveřejnění:
- na webu www.casnaboty.cz
- na sociálních profilech společnosti (FB, Instagram, Snapchat, Twitter atd.)
- marketingové materiály (grafika, bannery, poukázky, letáky atd.).

IV. Ocenění


§ 12


V soutěži bude 1 cena pro 1 vítěze. Cena zahrnuje pár bot vybraných vítězem (www.casnaboty.cz).

§ 13


1. Organizátor si vyhrazuje právo nabytí autorských práv k soutěžním dílům ve všech známých oblastech použití, zejména:
a) Práva na záznam a reprodukci na CD a DVD a v počítačové paměti nebo jiných médiích, marketing, veřejné vystoupení nebo veřejné vystoupení, zobrazení, pronájem, pronájem, vysílání prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového vidění nebo zvuku pozemní stanicí a vysílání prostřednictvím prostřednictvím satelitu právo reprodukovat dílo (představení) zcela nebo zčásti, platit nebo zdarma, pronajímat, pronajímat a jinak zpřístupňovat a archivovat duplikáty; právo na veřejné představení díla zcela nebo zčásti, právo na úpravu a zpracování díla při zachování osobních autorských práv,
b) práva na užívání v interaktivních médiích, tj. právo reprodukovat a distribuovat díla založená na dílech na nosičích obrazů a zvuků určených výhradně nebo hlavně pro interaktivní použití, tj. pro individuální zpracování, zkrácení nebo kreslení, tvarování nebo jiné změny produkce nebo jeho jednotlivé obrazové a / nebo zvukové komponenty, včetně jejich kombinace s jinými díly;
c) práva na užívání a nakládání s odvozenými díly (práva na povolení výkonu odvozených autorských práv); zpřístupnění díla veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý přístup v místě a čase, který si zvolí, včetně internetu. pořadatel má také právo převést výše uvedená práva na třetí strany.

V. Závěrečná ustanovení


§ 14


1. Pořadatel neodpovídá za technické problémy vznikající při zadávání soutěžních odpovědí.
2. V případě porušení předpisů mohou odpovědné osoby jmenované pořadatelem vyloučit účastníka v kterékoli fázi soutěže.
3. Ve věcech, na které se nevztahují předpisy, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
3. Přihlašování fotografií do soutěže se rovná přijetí podmínek stanovených v těchto předpisech.

Výrobce:
Kód výrobce:
Záruka:
Zobrazit všechny detaily
Zavřít
Načítání karty výrobku

pixel